global auditing

Enhance your values

Thông tư 200/2014/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/12/2014. Theo đó, Thông tư 200 PDF hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.