global auditing

Enhance your values

Công văn số 4670/TCT-KK ngày 13/11/2019 về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại chi nhánh