global auditing

Enhance your values

Công văn số 3293/TCT-CS ngày 19/8/2019 về chính sách thuế
Trường hợp Trường Đài Bắc tại thành phố HCM hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, .....