global auditing

Enhance your values

Chi phí liên quan đến lao động nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động

Ngày 23/04/2020, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 26515/CT-TTHT về chi phí liên quan đến lao động nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động....