global auditing

Enhance your values

1/  Hình thức thanh toán

Theo quy định tại Điều 4 của Thông tư 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 hướng dẫn về Hình thức thanh toán trong giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau giữa các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng:

-   Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng (là các doanh nghiệp không thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng) khi thực hiện các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau sử dụng các hình thức thanh toán như sau:

a) Thanh toán bằng Séc;

b)Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;

c)  Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

-   Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng khi thực hiện giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau bằng tài sản (không phải bằng tiền), đối trừ công nợ, chuyển giao nghĩa vụ nợ thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

-->   Như vậy khi doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng thực hiện giao dịch vay, cho vay và trả nợ lẫn nhau thì KHÔNG ĐƯỢC thực hiện bằng hình thức thanh toán là tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành).

 

 

Download toàn bộ văn bản tại đây.